POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvod

Mi smo MTEL Global grupa, koju čine sledeće kompanije: MTEL Global d.o.o. Beograd, registracioni broj 21020958, sedište Franše D’Eperea 88, Beograd, Srbija, LINK2YU Network LLC. 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789, State of California, SAD, Link2YU Network GmbH, registracioni broj FN 497831 f, sedište Bockhgasse 9, lokal 7, 1120 Vienna, Austria.

Svaka kompanija u okviru MTEL Global grupe (zajednički naziv u daljem tekstu: MTEL GLOBAL) prepoznaje ključni značaj adekvatne i pravilne zaštite informacija, stoga se ovim dokumentom uspostavljaju osnovni principi politike privatnosti u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka pojedinaca i poštovanje zakona i propisa donetih radi zaštite ličnih podataka prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti svih članica Grupe. Ukoliko pojedina članica MTEL Global donese poseban akt o politici privatnosti, ista će vam biti dostavljena, a ova Politika privatnosti će činiti okvir za donošenje posebne politike privatnosti svake članice ponaosob, pa Vas svakako pozivamo da se informišete i o ovim aktima (ukoliko je primenljivo).

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite kao i da li ste posetilac našeg web sajta na adresi www.mtel.global ili korisnik naših servisa ili usluga ili zainteresovano lice za korišćenje naših servisa i usluga (u daljem tekstu zajednički naziv za sve prethodno pomenuto: korisnik), svaka kompanija ponaosob ili zajednički unutar MTEL GLOBAL je kontroler vaših ličnih/ličnih podataka, obezbeđenih ili prikupljenih od ili za, ili procesiranih u vezi sa našim uslugama u zavisnosti od vrste usluge koju koristite na određenoj teritoriji odnosno pristupate našem web sajtu.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, u ovoj Politici privatnosti reči “Mi” ili “MTEL GLOBAL” će označavati sve, ukoliko je primenljivo, ili pojedine članice MTEL Global grupe, a u zavisnosti od uslova iz prethodnog stava ove Politike privatnosti.

U ovoj Politici privatnosti, osim ako nije drugačije naglašeno, koristiće se zajednički naziv „Usluge“, i to za sve usluge i servise MTEL Global, uključujući i korišćenje web sajta, posete stranica/profila naših kompanija na društvenim mrežama, on line chat komunikacija, blogovi, forumi i sl.

Kao korisnik naših Usluga, skupljanje, korišćenje ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet ove Politike privatnosti (koja uključuje i Upotrebu Kolačića i/ili druga dokumenta pomenuta u ovoj Politici privatnosti) kao i sve izmenjene verzije iste ukoliko postoje. Odredbe koje su ovde sadržane zamenjuju sve prethodne izjave ili obaveštenja vezano za našu politiku privatnosti.

MTEL Global generalno ne pruža usluge za teritoriju Balkana (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija). Ukoliko je vaše boravište na teritoriji Balkana, ova Politika privatnosti se primenjuje na vas isključivo kao posetioca našeg web sajta.

Zaštita ličnih podataka

MTEL Global veoma ozbiljno uzima u obzir zaštitu vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti opisuje našu politiku i praksu u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka, i uspostavlja vaša prava po pitanju privatnosti. MTEL GLOBAL koristi savremene tehničke i organizacione mere da bi zaštitio vaše podatke od bilo kakvog pristupa i zloupotrebe od strane neovlašćenih osoba. Politika privatnosti reguliše sledeće:

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijene. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti ne pokriva sve veze u okviru našeg web sajta koji su povezani sa drugim web sajtovima. Zato vam preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim web sajtovima koje posećujete.

Zaštita dece

Mi namerno ne pokušavamo da tražimo ili primimo bilo kakve informacije od dece. U slučaju da je posetilac našeg web sajta dete, određene vrste podataka se prikuplјaju, ali nisu lično prepoznatljive, a korišćenje web sajta smatraće se odobrenim od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom. U slučaju da dete koristi naše Usluge, smatraćemo da je upotreba odobrena/ovlašćena od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom (roditelјi, staratelјi), s obzirom da naše Usluge nisu namenjene kupovini / korišćenju od strane dece bez nadzora starijih osoba.

Roditelje/staraoce podstičemo da provode vreme “online” sa decom i da se upoznaju sa vrstom sadržaja koji je dostupan preko našeg web sajta ili Usluga ili Interneta uopšteno. Savetujemo roditelje/staraoce da redovno nadgledaju dečiju upotrebu e-mail-a ili druge elektronske komunikacije i obavljanja transakcija. Kroz “online” servise i od strane softverskih proizvođača, dostupni su kontrolni alati koji obezbeđuju sigurnu online sredinu za decu. Ako je vaše dete koristilo kreditnu karticu u vezi sa našim Uslugama bez vaše dozvole, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis bez odlaganja.

Pravo pristupa i kontrole vaših ličnih podataka

Možete pristupiti Vašim ličnim podacima ili izbrisati iste. U ovom dokumentu, možete naći više informacija o tome na koji način se vaši podaci prikupljaju, koriste i dele. Mi smo obezbedili brojne opcije vezano za navedeno, počev od brisanja i ispravke podataka koje ste nam dostavili do kontrole kroz isključivanje oglašavanja i komunikacijskih kontrola. Nudimo vam različita podešavanja za upravljanje i kontrolu ličnih podataka koje imamo o vama.

Ako sačuvani podaci nisu tačni, možete prijaviti navedeno u bilo koje vreme našem Korisničkom servisu, na telefon ili e-mail adresu support@mtel.global ili na našu posebnu e-mail adresu vezano za zaštitu podataka: dpo@mtel.global .

Možete da tražite informaciju, u bilo koje vreme i bez plaćanja naknade, vezano za tip podataka koje imamo sačuvane o vama, poreklo podataka kao i svrhu obrade istih. Takođe, imate pravo da prenesete ili izbrišete svoje podatke. Ukoliko se ikada pojavi razlog za žalbu vezano za obradu vaših podataka, možete nas uvek kontaktirati.

Ako imate bilo koje pitanje, na koje vam ova Politika privatnosti nije pružila odgovor ili želite više detaljnijih informacija u vezi sa navedenim, molimo da kontaktirate naš Korisnički servis (e-mail adresu support@mtel.global ) ili na e-mail: dpo@mtel.global . Rezidenti određenih zemalja na svojoj teritoriji prebivališta, ukoliko je primenljivo u skladu sa zakonskim propisima, imaju dodatno pravo da ulože žalbu ovlašćenom organu za zaštitu podataka.

Vezano za lične podatke koje imamo o vama, imate sledeća prava:

Sigurnosni standardi i gubitak podataka

MTEL GLOBAL štiti podatke koje čuva na svojim serverima. U slučaju gubitka podataka u MTEL GLOBAL, uprkos najvišim sigurnosnim zahtevima, predviđene su konkretne mere za eskalaciju, koje će odmah prepoznati i ispraviti bilo kakve manjkavosti, odnosno preduzeće se odgovarajuće protivzaštitne mere. U zavisnosti od ozbiljnosti ili ugroženih interesa pojedinih osoba, navedena lica kao i nadležni organi će biti obavešteni (regulatorno telo, organ za zaštitu podataka, ukoliko je primenljivo u skladu sa zakonskim propisima).

Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je ime, telefonski broj, adresa, e-mail adresa i sl.

Ako ste posetilac našeg veb sajta, određene podatke prikupljamo automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je vaš kompjuter ili uređaj pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg veb sajta, uključujući i istoriju stranica našeg web sajta koje ste posetili.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. pol ili koliko ljudi je posetilo dnevno veb sajt. Statistički podaci koje prikupljamo su, na primer, kada posećujete određene stranice na web sajtu i i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Vas kao osobu, npr. statistika, koje strane su naročito popularne na našem sajtu i sl.

Obrada

MTEL GLOBAL identifikuje i obrađuje određene lične i meta podatke, kao i druge podatke koje nam obezbedite: u okviru ugovornog odnosa i/ili prilikom korišćenja odobrenog besplatnog promo perioda za naše usluge, odnosno kao deo verifikacije identiteta kupca/korisnika ukoliko je potrebno.

Glavni (master) podaci

Lični podaci koje obezbedite MTEL GLOBAL prilikom zaključenja ugovornog odnosa, se smatraju glavnim (master) podacima. Ovo podrazumeva ime, kućnu adresu, broj telefona, kontakt informacije kao što su e-mail adresa, informacije o prirodi i sadržaju ugovornog odnosa. Za pravna lica: ime, adresa i registarski broj su takođe deo glavnih podataka. MTEL GLOBAL briše glavne podatke koje se odnose na korisnika najkasnije u roku od 7 godina od okončanja svih zahteva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Meta podaci

Meta podaci se odnose na sve podatke koji se obrađuju u cilju prosleđivanja poruke ka komunikacionoj mreži ili u svrhu obračuna naplate ovog procesa. Ovo su na primer aktivni i pasivni brojevi, vrsta uređaja, šifra naplate, broj uređaja kojima treba naplatiti uslugu u obračunskom periodu, vrsta, datum, vreme i trajanje konekcije ili druge upotrebe, rute, protokol koji se koristi, mreža iz koje poruka potiče ili u koju je poslata.

Telefonija - da bi ispunili ugovorne obaveze vezano za telefoniju (pozivi i SMS usluge), obrađuju se glavni podaci i meta podaci u cilju utvrđivanja, kontrole i obračuna naplate telekomunikacionih usluga. Na našem web sajtu u delu Korisnički nalog („Moj nalog“), imate pristup svom nalogu zaštićen lozinkom gde možete da pratite potrošnju usluga telefonije i da pogledate listing/pregled vaših poziva i poslatih SMS.

Operativne svrhe

Samo u meri u kojoj su lični podaci striktno potrebni za operativne svrhe (posebno, rešavanje problema povezivanja, analizu mrežnih potreba, analizu performansi, razvoj i planiranje implementacije mreže, analiza i sprečavanje prevarnih radnji na štetu MTEL GLOBAL, optimizaciju ponuda i sl.) isti su obrađivani korišćenjem MTEL GLOBAL meta podataka. Metapodaci sačuvani u ove svrhe biće izbrisani ili učinjeni anonimnim najkasnije nakon 6 meseci.

Kako bi se osigurala komunikacija, MTEL GLOBAL radi s različitim provajderima usluga koji takođe imaju pristup tehničkim sistemima i podacima za potrebe rešavanja problema. Neki od tih provajdera usluga su van teritorija Evropske unije. U tom slučaju, MTEL GLOBAL će osigurati, kroz obezbeđivanje odgovarajućih garancija od provajdera, da će se poštovati visoki nivo zaštite podataka Evropske unije, kao i da njihovi provajderi usluga i partneri poštuju iste standarde.

Mi poslujemo globalno, i koristimo druge da nam pomognu da pružamo usluge i obezbedimo korišćenje našeg web sajta (npr. održavanje, analize, oditovanje, plaćanja, sprečavanje zloupotreba, marketing i razvoj). Ova društva će imati pristup vašim informacijama samo u meri u kojoj je neophodno da obavljaju svoje zadatke ili u naše ime, i obavezani su da ne otkrivaju iste niti da ih koriste u bilo koje druge svrhe. Kad god su Vaši lični podaci prenešeni, sačuvani ili obrađivani sa naše strane, mi ćemo preduzeti sve razumne mere da sačuvamo privatnost vaših ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonima.

Obrada vezana za ugovor/porudžbine
Obračun

Zbog računovodstvenih, poslovnih ili zakonskih razloga, glavni podaci i metapodaci kupaca i dobavljača MTEL GLOBAL se obrađuju, analiziraju i čuvaju. Svi podaci vezano za poreske obaveze se čuvaju sedam godina.

Računovodstvo

Račune za usluge/robu šaljemo na e-mail adresu koju ste naveli za ovu svrhu. Master i metapodaci koriste se za potrebe obračuna i naplate. Master podaci i podaci o proizvodu/usluzi mogu se naći direktno na računu. Takođe, sve račune možete naći u svojoj korisničkoj zoni na web sajtu „moj nalog“, uključujući listing korišćenja usluga. Za potrebe obračuna naplate računa, metapodaci a time i pojedinačni zapisi čuvaju se do krajnjeg roka za ulaganje žalbe ili do donošenja konačne odluke o žalbi vezano za obračun naplate potrošnje. Računi se čuvaju u zakonskom roku od 7 godina.

Plaćanje

U slučaju da vršite plaćanja vašeg prepaid računa preko našeg veb sajta, način plaćanja koji ste naznačili (kreditna kartica) može biti upotrebljen za automatsku naplatu računa, ukoliko ste se opredelili za navedeno. MTEL GLOBAL radi s bankama i kompanijama procesorima kreditnih kartica kako bi prikupio isplate i podaci se prenose u šifriranom obliku provajderima usluga. Plaćanje prepaid računa preko korisničke zone na vebsajtu, vrši se putem provajdera usluga Payunity (Evropska unija) i Authorize.net (SAD i Kanada).

Svoj pristanak na automatsku naplatu možete opozvati u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s primenom u budućnosti, tako što pristupite vašem korisničkom nalogu na našem web sajtu („Moj nalog“) i samostalno isključite ovu funkcionalnost.

Ako svoju uplatu računa izvršite na MTEL GLOBAL direktno (nalog banke), uplata će se dodeliti vašem korisničkom računu na MTEL GLOBAL, pomoću vaših glavnih podataka koje obezbeđuju banke. Ako kupite proizvod u vezi s uslugom/tarifom u MTEL GLOBAL ovlašćenom prodajnom mestu, informacije o kupljenim proizvodima čuvaju se u korisničkoj bazi, a ujedno vaši podaci kao kupcu će biti odštampani na računu izdatom u poslovnici.

Prilikom kupovine usluge/tarife direktno preko MTEL GLOBAL aplikacije, imate opciju da obavite kupovinu preko Apple ili Google sistema (tzv. „in-app purchase“). MTEL GLOBAL nema pristup podacima koje unesete u procesu kupovine. Predlažemo Vam da se upoznate sa politikom privatnosti kompanija Apple i Google.

Žalbe i sporovi

U slučajevima osporavanja potraživanja i sporova, MTEL GLOBAL pristupa podacima o glavnim i meta podacima, podacima o plaćanju i profilnim podacima, kao i podacima o interakcijama korisnika sačuvanih u bazama potrebnih za pregled zahteva.

Ako se obratite arbitražnoj komisiji, zastupniku interesa (npr. udruženje za informacije o potrošačima) ili preko zastupnika/advokata, a uložen je prigovor u vaše ime, MTEL GLOBAL daje gore navedene lične podatke arbitražnom odboru ili zastupniku interesa ili advokatu, koji su potrebni za razjašnjenje predmeta žalbe. Sve dok je postupak u toku, gore opisani lični podaci neće biti izbrisani. Nakon toga primenjuju se opšte odredbe čuvanja i brisanja.

Raskid ugovora

Ako raskinete ugovor, vaši glavni podaci i sačuvane korisničke interakcije biće izbrisani nakon 3,5 godine (po isteku rokova za podizanje tužbi vezano za ugovorne odnose).

Vanredan raskid – rukovanje u izuzetnim situacijama

Ako postoji vanredan razlog za raskid, na primer zbog dodeljenog starateljstva ili smrti, svi neophodni glavni i meta podaci, ali i obaveštenja i dokumenti se prenose trećim stranama ako je to potrebno, kao što su notari, advokati, određeno administrativno osoblje.

Zakonske obaveze po pitanju zloupotreba i vanrednih situacija

Obavešteni ste i saglasni da se naše usluge telefonije ne mogu koristiti za pozivanje hitnih službi (spašavanje, vatrogasci, policija i sl.), tako da nismo u mogućnosti pružiti informacije o vašim glavnim podacima i podacima o lokaciji nijednoj od hitnih službi.

Imate mogućnost da se obratite MTEL GLOBAL ako vas uznemirava određeni pozivalac, a ukoliko je moguće primenićemo odgovarajuće mere u cilju vaše zaštite i obavestiti vas o navedenom.

Transfer trećim stranama

Vaši podaci se koriste isključivo u cilju pružanja naših usluga i, naravno, neće biti otkriveni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka. Naši zaposleni i partneri, koji mogu steći znanja o vašim ličnim podacima kroz održavanje i servis, ugovorno su vezani sa obavezom čuvanja tajnih podataka. Ne otkrivamo vaše lične podatke trećim stranama za njihovu samostalnu upotrebu, osim: (1) ako vi to zatražite ili ih ovlastite; (2) ako su informacije dostavljene u skladu sa zakonom, primenjuje se ugovor koji imamo s vama ili štitimo svoja prava, imovinu ili sigurnost; (3) ako se informacije dostavljaju našim agentima, dobavljačima ili provajderima usluga koji obavljaju poslove u naše ime; (4) u slučaju rešavanja hitnih slučajeva; ili (5) u slučaju rešavanja sporova, žalbi, zahteva ili se vrši dostavljanje licima koja imaju pravno ovlašćenje da postupaju u vaše ime. Ne vrši se prodaja ili oglašavanje vaših podataka.

Korisnik prihvatanjem ove Politike privatnosti je saglasan da se osnovni podaci o korisniku i podaci o saobraćaju dostavljaju MTEL Global.

Transfer trećim zemljama

Podaci koje prikupimo od vas će biti obrađeni u Evropskoj uniji, SAD i Srbiji, u zavisnosti od vašeg prebivališta ili vrste korisnika (posetilac sajta i/ili korisnik naše određene Usluge) i u skladu sa primenljivom zakonskom regulativom koje se odnose na poslovanje MTEL GLOBAL. MTEL GLOBAL prikuplja i prenosi podatke trećim zemljama ličnih podataka isključivo: s vašim pristankom; da bi izvršili ugovor s vama; ili u cilju ispunjavanja verodostojnog legitimnog interesa MTEL GLOBAL na način koji ne nadmašuje vaša prava i slobode. MTEL GLOBAL nastoji da primeni odgovarajuće zaštitne mere kako bi zaštitio privatnost i sigurnost vaših ličnih podataka i koristimo ih samo u skladu s vašim odnosom s MTEL GLOBAL i postupcima opisanim u ovoj Politici privatnosti. MTEL GLOBAL takođe smanjuje rizik za vaša prava i slobode, tako što ne prikuplja niti čuva osetljive informacije o vama.

Korisnički servis

U cilju obrade vaših zahteva i žalbi, kao što su računi, proizvodi i usluge vezani za kupce ili tehnička pitanja, MTEL GLOBAL obrađuje glavne i meta podatke koji se čuvaju u sistemima, kao i podatke o korisničkim interakcijama potrebne za odgovor na zahtev ili rešavanje postojećeg problema. Takav zahtev može podrazumevati, na primer, menjanje adrese, podešavanje zaključavanja ili omogućavanje/onemogućavanje paketa. Da bi vas identifikovali kao korisnika, prvo se traže podaci kao što su vaše ime, MAC adresa uređaja, telefonski broj ili lični broj ako koristite naše usluge telefonije. O svakom kontaktu korisnika upućenog ka našem Korisničkom servisu, uneće se podaci u naš sistem za upravljanje korisnicima.

Zaposleni i/ili ovlašćena lica MTEL GLOBAL mogu pristupiti Vašem korisničkom nalogu isključivo uz vaš pristanak i na vaš zahtev, da bi na nalogu direktno vršili promene u skladu sa traženom porudžbinom. Podaci o svim pristupima koji su izvršeni se takođe čuvaju u sistemu za upravljanjem korisnicima.

Kako bi odgovorili na sva vaša pitanja, MTEL GLOBAL radi i sa partnerima koji imaju isti pristup master i metapodacima kao i zaposleni u okviru njihovih zadataka. Naravno, za partnere se takođe primenjuju isti strogi propisi o zaštiti podataka.

MTEL GLOBAL aplikacije i usluge
Komunikacija
Web sajtovi i društvene mreže
Analiza korišćenja web sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg web sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja web sajta. Ovo nam pomaže da konstantno unapređujemo kvalitet naših ponuda i korisnički interfejs.

Pravila o „kolačićima“ („cookies“)

Prikupljamo anonimne podatke (vaš identitet se ne otkriva) putem tehnologija, kao što su "kolačići", „web beacons“ i pikseli. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na hard-disku vašeg računara (PC, laptop), pametnom telefonu, tablet uređaju ili bilo kom drugom uređaju povezanom na internet. Kolačići omogućavaju analizu korisničkog ponašanja, ali i dopuštaju prepoznavanje vas kao posetioca na našem web sajtu što može omogućiti da ne morate ponovo da se prijavljujete ukoliko ste se ranije prijavili na našem web sajtu. Za ove svrhe, naš server pristupa vašim kolačićima i obrađuje sačuvane informacije.

Kolačići se upotrebljavaju kako za poboljšanje kvaliteta usluga, uključujući i čuvanje korisnikovih postavki i preferencija, tako i za praćenje trendova posetioca, kao što su proizvodi koje ste pregledali i naručili. Ako je funkcija "kolačići" aktivirana u podešavanjima pretraživača na vašem računaru/uređaju, MTEL GLOBAL može prepoznati pretraživač lokalnog računara i ponuditi vam napredne funkcije kolačića. Uglavnom se kolačići, koji se koriste za analizu ponašanja korisnika, automatski brišu nakon 30-90 dana.

Takozvani „kolačići sesije“ automatski se brišu nakon 30 minuta ako zatvorite pretraživač ili koristite funkciju odjave. Sadrže samo slučajno generisan identifikator koji omogućuje prepoznavanje posetioca tokom sesije prilikom korišćenja web stranice. Trajni kolačići su postavljeni samo ako ih omogućite u podešavanjima pretraživača i dodatno se saglasite, na primer ako dopustite funkcionalnost "Zapamti me / ostani prijavljen" na našem sajtu. Takvi kolačići čuvaju se na period od jedne godine i produžuju se na isti period prilikom svake sledeće prijave.

Kolačićima možete jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Možete upravljati kolačićima kroz sledeći postupak u zavisnosti od pretraživača koji koristite:

Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može vam onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funkcionalnosti prilikom posete našem web sajtu. Stoga preporučujemo da omogućite funkcionalnost kolačića.

Vaša prava (dodatno)

Kao što smo već naveli u okviru ovog dokumenta, u zavisnosti od toga gde živite, možete imati dodatna prava vezanih za zaštitu privatnosti. Ova Politika privatnosti ne ograničava vaša prava data u skladu sa važećim zakonima teritorije vašeg prebivališta, pa na primer:

Ukoliko želite da sprovedete neko od svojih gore navedenih prava ili imate bilo kakva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na support@mtel.global ili dpo@mtel.global

Rešavanje sporova

Ukoliko ste sa teritorije SAD ili Kanade, a koristite Usluge LINK2YU Network LLC, Vi i LINK2YU Network LLC. (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni države Kalifornije, SAD, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s LINK2YU Network LLC. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Kaliforniji, SAD za konačno rešenje spora.

Ukoliko ste sa teritorije Evropske unije a koristite Usluge Link2YU Network GmbH, Vi i Link2YU Network GmbH (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni države Austrije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s Link2YU Network GmbH. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Beču, Austrija za konačno rešenje spora.

Ukoliko ste posetilac našeg sajta ili korisnik Usluga MTEL Global d.o.o. Beograd, Vi i MTEL Global d.o.o. Beograd (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni države Srbije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s MTEL Global d.o.o. Beograd. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Beogradu, Srbija za konačno rešenje spora.

Izmene, datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na vaše korišćenje našeg web sajta i Usluga od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti novu verziju na naš web sajt, odnosno kroz naše Usluge. Mi vas pozivamo da periodično razmotrite ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju MTEL GLOBAL vezano za informacije. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše web stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljivo) odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Potvrđujete da vaša kontinuirana upotreba web sajta i naših Usluga po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti, ukoliko je primenljivo, podrazumeva da prikupljanje, upotreba ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se vašim pristankom sa navedenim izmenama.

Poslednja verzija: Datum stupanja na snagu 10. oktobar 2020. godine.