Uslovi korišćenja

 1. GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč, Austrija (u daljem tekstu: GO4YU), obezbeđuje OTT TV uslugu pod nazivom MTEL TV i to na bazi pretplate (u daljem tekstu: Usluga), koja omogućava našim korisnicima pristup Usluzi preko STB uređaja i aplikacije na podržanim uređajima od strane GO4YU, u cilju konzumacije ponuđenog multimedijalnog sadržaja koji se prenosi putem Interneta do korisnika.

 2. Ovi Opšti uslovi regulišu korišćenje Usluge, uključujući od momenta upućivanja porudžbina preko naše internet prodavnice i/ili pristupa Usluzi, zatim za sve poslovne odnose između vas, kao Korisnika, i GO4YU, ovlašćenog zastupnika i/ili distributera GO4YU (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama GO4YU distributivnih partnera ili na terenu). Opšti uslovi uređuju ugovorne odnose između Korisnika i GO4YU, kao i međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga GO4YU, koji zajedno sa svom ostalom dokumentacijom, uključujući i prihvaćenu ponudu za odabrani paket usluge što podrazumeva i zvanični cenovnik usluge, čine ugovor sa korisnikom (u daljem tekstu: zajednički naziv: Ugovor). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

 3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu www.mtel.global ili se može naručiti telefonskim/elektronskim putem preko našeg Korisničkog servisa. Potpisivanjem ovih Opštih uslova ili klikom na box polje prilikom online kupovine, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa ovim Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka definisanih našom Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova, u celosti i bez izuzetka.

 4. S vremena na vreme, zbog izmene i poboljšavanja naših Usluga i poslovanja uopšte, ili zbog izmene važećih propisa, možemo izvršiti izmene i dopune ovih Opštih uslova. Ukoliko izmene bitno menjaju uslove za postojeće Korisnike, biće objavljene na našem veb sajtu www.mtel.global 60 dana pre stupanja na snagu istih. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika ili koje su namenjene samo za nove Korisnike, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko je izmena bitno materijalno nepovoljna za postojećeg Korisnika, Korisnik ima pravo da uputi primedbu i ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč, Austrija ili na e-mail support@mtel.global .

 5. Usluga podrazumeva Over – The – Top (OTT) TV uslugu, na bazi pretplate, kojom se omogućava pristup za praćenje multimedijalnog sadržaja na određenoj teritoriji (gde je Usluga komercijalno dostupna) preko Interneta, putem podržanih uređaja od strane GO4YU, a posredstvom korišćenja Set-top-Box (STB) uređaja ili aplikacije, u skladu sa ponudom i cenovnikom koji je dostupan na sajtu www.mtel.global.

 6. Korišćenje Usluge se može obezbediti Korisniku ukoliko ispunjava minimum tehničkih zahteva, kao i da koristi uslugu javnog internet pristupa svog Internet provajdera sa određenim minimalnim protokom i modemom/ruterom sa slobodnim LAN portom, što je sve definisano u delu Podrška na sajtu www.mtel.global, sa čime Korisnik treba da se upozna pre upućivanja porudžbine odnosno zasnivanja ugovornog/pretplatničkog odnosa sa GO4YU. GO4YU ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za kvalitet pružanja usluge Interneta, niti je u bilo kakvom odnosu sa Internet provajderom izabranog od strane Korisnika, te je Korisnik saglasan da sve međusobne odnose sa Internet provajderom vezano za uslugu Interneta, uključujući i obezbeđivanje minimalnog protoka, kvalitet Internet usluga, eventualne smetnje, cene, izmenu cena, uslove pružanja Internet usluga, rešava/dogovara samostalno, direktno sa Internet provajderom.

 7. GO4YU ponuda Usluge se nalazi na našem sajtu www.mtel.global, i sadrži više paketa pretplate (tarifa), u zavisnosti od broja meseci pretplate, načina korišćenja, broja podržanih uređaja, broja dodatnih usluga/funkcionalnosti usluga i dr. U zavisnosti od teritorije, cene i valuta Usluge mogu varirati, kao i iznos pripadajućih poreza.

 8. GO4YU zadržava pravo izmena paketa pretplate, ponuda sa cenovnikom, uključujući i izmene naknada u istim, kao i izmene programskih sadržaja na određenoj teritoriji i dr. Korisnik potvrđuje da je prihvatanjem ovih Opštih uslova u potpunosti upoznat sa činjenicom da pojedini multimedijalni sadržaji/programski sadržaji zavise i od teritorije sa koje je pristupio Usluzi (pojedini sadržaji nisu dostupni na svakoj teritoriji pružanja Usluge, te će Korisnik automatski biti povezan sa verzijom Usluge dostupne na teritoriji odakle pristupa istoj), kao i uopšte, da GO4YU ne može garantovati za sve vreme trajanja pretplate da će isti sadržaj sve vreme biti dostupan u okviru Usluge, s obzirom da je isti vlasništvo trećih lica i podleže zakonima o autorskim i srodnim pravima, kao i ugovornim odnosima koji regulišu dostupnost sadržaja u celosti ili delimično. Korisnik ne može da pristupa sadržaju na drugoj teritoriji koristeći VPN konekcije čime vrši izmenu svoje IP adrese, navedeno nije dozvoljeno.

 9. Korisnik možete postati porudžbinom preko naše internet prodavnice uz obavezno prihvatanje ovih Opštih uslova i popunjavanjem formulara sa svim neophodnim podacima, pozivom našeg Korisničkog centra, odnosno u našim poslovnim prostorijama ili kod zastupnika/distributera na određenim teritorijama gde je Usluga komercijalno dostupna. Usluga je sa ograničenim trajanjem korišćenja i to na bazi pretplate.

 10. Zadržavamo pravo da slobodno odlučimo da li prihvatamo ili odbijamo vašu porudžbinu odnosno zasnivanje pretplatničkog odnosa, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

 11. Zainteresovano lice koje želi postati Korisnik, mora imati 18 godina. Maloletna lica ne mogu zasnovati pretplatnički odnos sa GO4YU, i ista mogu koristiti Uslugu isključivo pod nadzorom punoletnih lica, i to ukoliko dele domaćinstvo sa Korisnikom.

 12. Korisnik može da koristi Uslugu na period definisan u paketu koji je odabrao, sa važenjem od trenutka kupovine odnosno od trenutka dostave uređaja, ukoliko je Korisnik uz uslugu izvršio i kupovinu STB uređaja.

 13. Korisnik takođe ima mogućnost da kupi nov veći paket pre vremenskog isteka postojećeg paketa. U navedenom slučaju, Korisnik može da koristi pogodnosti iz većeg paketa a vremenski period važenja većeg paketa produžiće se u skladu sa preostalim neiskorišćenim periodom manjeg, prethodno korišćenog paketa obračunatim u odnosu na cenu mesečne pretplate novokupljenog većeg paketa. U toku trajanja kupljenog paketa, nije moguće izvršiti kupovinu manjeg paketa Usluga, nego je navedeno omogućeno isključivo nakon isteka postojećeg paketa Usluga. Korisnik ima mogućnost da kupi dodatni STB uređaj u skladu sa cenovnikom, pre vremenskog isteka postojećeg paketa.

 14. GO4YU može ponuditi i dodatne usluge/funkcionalnosti na korišćenje Korisniku, sa ili bez plaćanja dodatnih naknada, o čemu se možete informisati na portalu GO4YU u okviru ponuda i cenovnika. Dodatne usluge poput Pogledaj unazad, Elektronski programski vodič i dr. zavise od TV kuća koje dostavljaju/omogućavaju gledanje sadržaja na ovaj način, tako da GO4YU ne odgovara za tačnost podataka ili nemogućnost praćenja pojedinog sadržaja u okviru istih.

 15. Korišćenje Usluga moguće je isključivo preko STB uređaja koju nudi kompanija GO4YU ili aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Korisnik može kupiti STB uređaj preko GO4YU-a. Isporučeni uređaji su unapred programirani, a Korisnik dobija uputstvo za korišćenje i instalaciju na srpskom, nemačkom ili engleskom jeziku.

 16. Usluge i STB uređaje, moguće je kupiti na internet portalu www.mtel.global, direktno u GO4YU ovlašćenim prodajnim mestima odnosno preko ovlašćenih distributera i zastupnika na prodajnim mestima ili terenu. Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti i preko Google Play ili App store prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub i LG content store, za Smart TV.

 17. Aktivacija isporučenog STB uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i uspostavljanjem internet konekcije, i od tog momenta započinje period trajanja/važenja pretplate. Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, svi Korisnici dobijaju mogućnost da prate besplatno u trajanju od 15 dana (promotivni period) određene televizijske kanale u okviru aplikacije. Nakon isteka promo perioda, Korisnici imaju mogućnost da kupe jedan od ponuđenih paketa Usluge.

 18. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV i odgovoran za instalaciju aplikacije na svoj Smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je takođe dostupno na portalu www.mtel.global u delu Podrška.

 19. Aplikacija za Smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku paketa/pretplate koji je Korisnik odabrao, kao i drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem aplikacije. Prilikom promene uređaja na kome Korisnik ima aktiviran paket/pretplatu, Korisniku će biti omogućeno da nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja paketa/pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče sve vreme i ne pauzira se u toku promene uređaja od strane Korisnika.

 20. Korisnik izričito prihvata da je Usluga namenjena za nekomercijalnu upotrebu za sopstvene potrebe, i ne može biti ustupljena ili deljena van korisnikovog domaćinstva. Za vreme trajanja vaše pretplate garantujemo vam limitirano, ne-ekskluzivno, neprenosivo pravo da pristupite Usluzi i gledate multimedijalni sadržaj u okviru Usluge. Nije dozvoljeno činjenje Usluge dostupnom javnosti, u celosti ili delimično.

 21. Ukoliko na teritoriji prebivališta Korisnika, Usluga nije komercijalno dostupna, preporučujemo da ne pokušavate da izvršite kupovinu Usluge i plaćanje pretplate preko bilo kog kanala prodaje GO4YU, u protivnom ne odgovaramo za navedeno.

 22. Prilikom upućivanja narudžbine, Korisnik treba da izabere paket na koji želi da se pretplati. Takođe, neophodno je da dostavi sve informacije u cilju obrade porudžbine, kako putem internet prodavnice tako i za porudžbine/sklapanje ugovornog odnosa putem drugih kanala prodaje. U pitanju su sve validni identifikacioni podaci kao što su: ime i prezime; zemlja prebivališta i adresa, broj telefona, e-mail adresa, datum rođenja i adresa za isporuku (ukoliko je naručen STB uređaj).

 23. Lični podaci Korisnika se koriste isključivo u svrhu obrade porudžbine i za ispunjenje ugovornih obaveza. Više o prikupljanju, obradi i korišćenju podataka molimo pogledajte u dokumentu Politika privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova.

 24. Korisnik je saglasan da GO4YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj, kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, Usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu proizvoda ili usluga iz GO4YU ponude. Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

 25. GO4YU briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka primenljivih na GO4YU prema sedištu kompanije. GO4YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. GO4YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

 26. GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

 27. GO4YU zadržava pravo provere kreditne sposobnosti i boniteta, ukoliko je primenljivo.

 28. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom Korisnika.

 29. Korisnik, u zavisnosti od teritorije svog prebivališta, bira dostupan način plaćanja.

 30. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove vezano za naplatu potraživanja.

 31. Za Korisnike će obračun pripadajućeg poreza biti naveden prilikom registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika, izračuna pripadajuća stopa poreza.

 32. Prilikom sklapanja Ugovora, GO4YU ispostavlja račun u visini cene ponude, zajedno sa obračunatim porezom. Isporuka se vrši tek nakon uplate utvrđene cene ponude za odabrani paket Usluga, sa ili bez STB uređaja. Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman. Rok za plaćanje računa je odmah po prijemu računa, a oprema (STB uređaj) se isporučuje po prijemu uplate utvrđenog iznosa cene. Opremu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi. Slanje opreme vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude. Isporuka se vrši na adresu dostavljenu od strane Korisnika. Ukoliko postoje mogućnosti na određenim teritorijama, Korisnik može i samostalno preuzeti opremu na ovlašćenim prodajnim mestima ili kod distributera/zastupnika, o čemu će Korisnik biti blagovremeno obavešten.

 33. Račun se izdaje u pisanoj ili elektronskoj formi, slanjem na e-mail adresu ili poštom odnosno izdavanjem na ovlašćenom prodajnom mestu. O isteku paketa/pretplate, Korisnik se može obavestiti putem SMS-a, e-mailom ili kroz aplikaciju preko koje koristi Uslugu.

 34. Prilikom slanja kupljene opreme, opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem opreme, oprema se i dalje smatra isporučenom. Ako Korisnik ne preuzme opremu i ista se vrati potom GO4YU, Korisnik preuzima trošak ponovnog slanja iste.

 35. Korisnik je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja opreme i da ih bez odlaganja prijavi u pisanom obliku GO4YU. U protivnom, gubi pravo na garanciju.

 36. Za STB uređaje pružamo garanciju od 1 godine od dana kupovine.

 37. GO4YU će samostalno ili preko partnera, otkloniti sve kvarove na opremi, izuzev onih koji nastanu nepažnjom ili namerom Korisnika. Ukoliko oprema ne radi zbog fabričke greške ili štete pri transportu biće popravljen ili zamenjen novim bez plaćanja dodatne naknade. U slučaju da je do nastanka kvara ili oštećenja došlo krivicom Korisnika, dužan je da plati naknadu za novi STB uređaj po važećem cenovniku. Rok za servisiranje opreme je 30 dana, za vreme trajanja opravke, Korisnik će moći da koristi Uslugu putem aplikacije. Dostavu STB uređaja do ovlašćenog servisa, plaća Korisnik, kao i troškove vraćanja opreme ukoliko se ispostavi da je neosnovana reklamacija.

 38. Korisnik može u roku od 14 dana u slučaju kupovine na daljinu da vrati STB uređaj ukoliko nije zadovoljan. Rok počinje da teče od momenta prijema opreme. Prijemom isporuke smatra se i kada opremu preuzme treće lice koje je Korisnik za to ovlastio. Tom prilikom vraća mu se kupoprodajna cena uređaja i standardna cena za obične pošiljke. Eventualne dodatne troškove pri isporuci opreme snosi Korisnik. Opremu može vratiti koristeći omogućene načine dostave na datoj teritoriji, o čemu će biti obavešten. Oprema se mora vratiti tako da ne dođe do gubitka vrednosti iste, u protivnom GO4YU zadržava pravo da umanji povraćaj novca za iznos gubitka vrednosti.

 39. U slučaju da je izvršen povraćaj opreme u roku od 14 dana u slučaju kupovine na daljinu zbog nezadovoljstva Korisnika, GO4YU će izvršiti povraćaj novca bez odlaganja i to u roku od 14 dana od datuma kada je vraćen STB uređaj. Povraćaj novca će se učiniti na isti način na koji je obavljena kupovina, osim ako nije moguće. Korisnik će biti obavešten o navedenom.

 40. Možete otkazati Uslugu u svako doba, i nastavićete da imate pristup Usluzi do isteka plaćene pretplate. U tom slučaju, STB uređaj koji je kupljen uz uslugu nije podložan obavezi vraćanja. U meri dozvoljenoj zakonom, plaćena pretplata nije podložna povraćaju i ne obezbeđujemo povraćaj ili kreditiranje za bilo koju parcijalno plaćenu pretplatu ili za negledanje sadržaja u okviru Usluge.

 41. GO4YU može da obustavi ili ograniči korišćenje Usluga od strane Korisnika, bez povraćaja ili nadoknade, u sledećim slučajevima:

  1. Ako Korisnik koristi Usluge suprotno datim pravima po ovim Opštim uslovima (kao npr. omogućavanje neovlašćenom licu korišćenje Usluga, činjenje Usluga dostupnim javnosti, neovlašćenja distribucija Usluge bilo u celosti bilo delimično, snimanje, umnožavanje primeraka, naplaćivanje, korišćenje VPN konekcije i dr.),

  2. Ako uzrokuje smetnje na mreži, ugrožava funkcionisanje Usluga ili opreme, mreže GO4YU, prevarno koristi uslugu, u celosti ili delimično,

  3. Ako Korisnik čini bilo koju aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivno pravnim propisima. Ovo se naročito odnosi na neovlašćenu distribuciju Usluge, bilo u celosti bilo delimično.

  4. Ako kreirate, koristite, činite dostupnim ili distribuirate bilo koji softver koji može na bilo koji način da utiče na Usluge ili komunicira sa opremom na bilo koji način – uključujući i bez ograničenja bilo koje neautorizovane programe trećih lica koji presreću, imitiraju bilo koju komunikaciju sa GO4YU ili partnerima i GO4YU servisima i/ili bilo koji neautorizovan program trećih lica koji prikuplja informacije o GO4YU servisima i čuva podatke

  5. Ako učinite bilo koju aktivnost koja podrazumeva interferenciju ili ometanje Usluga, uključujući ubacivanje ili umetanje koda, modifikaciju softvera, korišćenje softvera koji imitira naš softver, emulaciju protokola, kreiranje i korišćenje privatnih servera ili bilo kojih sličnih servisa vezano za Usluge, uključujući i presretanje, prikupljanje podataka tzv data mining aktivnostima korišćenjem neautorizovanih softvera i programa. Takođe, ne pokušavajte pristup delovima Usluge ili serverima koji nisu učinjeni javno dostupnim sa naše strane.

  6. Ako učinite bilo koju aktivnost koja je vezana za postavku bilo kojih fajlova koji sadrže maliciozni kod, viruse, „trojance“, i slično, uključujući i bilo koje namerno oštećene fajlove ili druge fajlove koji sadrže maliciozni kod koji na bilo koji način mogu oštetiti ili ometati rad Usluga.

  7. Ako učinite bilo koju aktivnost koja može povrediti ili narušiti prava trećeg lica po pitanju intelektualne svojine, privatnosti podataka, publiciteta ili drugih prava.

  8. Ako vršite neovlašćeno oglašavanje, promotivne ili komercijalne komunikacije, obavljanje trgovačke delatnosti i/ili prodaje

  9. Ako vršite prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera

  10. Ako činite bilo koju radnju koja je zabranjena u skladu sa zakonskim propisima i drugim pravnim aktima.

  11. Ako činite bilo koju radnju koja je zabranjena u skladu sa zakonskim propisima i drugim pravnim aktima.

 42. Ako je primenljivo, ukoliko Korisnik otkaže tj. raskine Ugovor u toku korišćenja ili tokom razdoblja u kojem je iskoristio posebnu akcijsku ponudu GO4YU, Korisnik je saglasan da nije više podoban da ostvari bilo koji popust koji je imao prilikom zaključenja Ugovora i dužan je da pored zaostalih a neizmirenih obaveza, isplati razliku za dobijeni popust u odnosu na standardne cene paketa i iznos preostalih mesečnih naknada do isteka ugovorenog perioda. Pristup Usluzi biće omogućen do isteka trenutno plaćene pretplate. Otkaz od strane Korisnika se može izvršiti u pisanoj/elektronskoj formi upućen na naš Korisnički servis.

 43. Usluga je definisana kao OTT TV usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga GO4YU je posrednička u prenosu sadržaja do Korisnika. Na osnovu toga GO4YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom Usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska i srodna prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. GO4YU je u obavezi da zatamni sve emisije odnosno ukloni sav sadržaj iz ponude TV i radio kanala, za koje mu TV i radio kuće dostave informaciju da se ne mogu reemitovati u celosti ili delimično iz bilo kog pravno valjanog razloga, te GO4YU nije odgovoran za nemogućnost reemitovanja datog sadržaja. Ponuda TV i radio kanala u ponudi Usluge je podložna promeni, a u skladu sa međusobnim važećim ugovorima nosioca prava na sadržaj i GO4YU, te GO4YU u slučaju uklanjanja iz ponude pojedinačnog TV i radio kanala za vreme trajanja ugovornog odnosa sa Korisnikom, ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za navedeno i isto ne znači da je došlo do kršenja preuzetih prava i obaveza između GO4YU i Korisnika.

 44. Korisnik, u skladu sa opisanim slučajem u prethodnoj tački 43. ovih Opštih uslova, prihvata da neki od sadržaja može biti prekinut ili neće biti dostupan u celosti ili delimično, i da te situacije ne daju Korisniku pravo na povraćaj ili kompenzaciju. Korisnik je isključivo odgovoran GO4YU, drugim Korisnicima i bilo kom trećem licu koje pretrpi štetu, usled zloupotreba Korisnika prilikom korišćenja Usluga.

 45. S obzirom da su svi sadržaji u okviru Usluge, zaštićeni, zabranjeno je svako snimanje, umnožavanje, objavljivanje, distribuiranje ili na bilo koji drugui način iskorišćevanje sadržaja osim u svrhe koje su odobrene ovim Opštim uslovima. U tom smislu, bilo kakva zloupotreba biće sankcionisana i naknadom štete za svaki pojedinačni slučaj nedozvoljenog korišćenja, kao i svaki pojedinačni slučaj distribucije bez obzira na tehnologiju kojom se vrši, kao i za svako pojedinačno komercijalno iskorišćavanje sadržaja, što za posledicu ima ne samo raskid pretplatničkog odnosa sa Korisnikom već i pravo na nadoknadu svake indirektne i direktne štete koja proizađe iz ovakvih nedopuštenih radnji.

 46. Plaćanje naknade štete GO4YU, ne oslobađa plaćanja štete prema nosiocima prava autorskih i srodnih dela, prava intelektualne svojine, vezano za zloupotrebu korišćenja Usluge, opreme ili aplikacija. Korisnik je dužan da zaštiti GO4YU i oslobodi odgovornosti od bilo kakvih štetnih posledica koje mogu nastati kršenjem i zloupotrebom datih prava odnosno nedozvoljenim ponašanjem Korisnika, suprotno odredbama ovih Opštih uslova.

 47. Pristup Usluzi i korišćenje iste se obezbeđuje kontinuirano, izuzev u periodu povremenog planiranog održavanja, popravki, ažuriranja softverskih komponenti sistema i servera (o čemu čete biti blagovremeno obavešteni na prigodan način), ili izuzetnim neplaniranim prekidima odnosno smetnjama i prekidima uslovljenim događajima van kontrole GO4YU, uključujući i dejstvo više sile u skladu sa primenljivim zakonskim odredbama.

 48. Nismo odgovorni za internet konekciju, povezivanje uređaja, tehničkih karakteristika usluge internet provajdera, te je Korisnik saglasan da može doći do problema i/ili kvarova prilikom komunikacije sa serverima GO4YU, bez obzira na deklarisanu brzinu svoje internet konekcije.

 49. Nismo odgovorni za platforme trećih lica za korišćenje Usluge putem aplikacije na različitim uređajima (Smart TV, mobilni uređaji, ili bilo koji drugi uređaj koji ima sopstveno softversko okruženje i internet konekciju). Ove platforme imaju sopstvene uslove korišćenja, i vlastitu odgovornost za korišćenje istih, te vam savetujemo da se upoznate sa navedenim dokumentima pre narudžbine odnosno početka korišćenja Usluge.

 50. Korisnik je obavezan da žalbu/prigovor na ispostavljene račune uloži u roku od tri (3) meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri (3) meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

 51. Zadržavamo bilo koja prava, koja vam nismo izričito garantovali ovim Opštim uslovima.

 52. Ovaj Ugovor sa Korisnikom ne daje nikakva prava trećim licima, i Vi, kao Korisnik ne možete nijedno svoje pravo niti obavezu preneti, ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim Opštim uslovima bilo kom trećem licu, organizaciji ili entitetu.

 53. Mi možemo preneti naša prava i obaveze trećim licima, bez ikakvih ograničenja. Na primer, do ovoga može doći u slučaju promene kontrole ili po zakonu.

 54. Mi zadržavamo sva prava na i u vezi sa Uslugama, uključujući i aplikaciju, kao što su, ali ne ograničavajući se na, ime, bilo koje autorsko i srodno pravo, pravo intelektualne svojine i dr., bez ograničenja.

 55. Naše Usluge se pružaju u tzv. viđenom stanju („kakvo jeste“) i „kakve su dostupne“, i ne garantujemo da će u svako vreme biti u potpunosti sigurni i da će savršeno funkcionisati. U meri koja je dozvoljena zakonom, odričemo se od svih garancija, bilo izričitih bilo pretpostavljenih, uključujući impliciranih jemstva, podobnosti za određenu dodatnu svrhu i namenu, uključujući i komercijalnu i slično. Nismo odgovorni ni za gubitak profita, prihoda, informacija, podataka, slučajne, specijalne, indirektne, direktne itd. štete koji proističu ili su u vezi sa ovim Opštim uslovima na bilo koji način, odnosno koje mogu nastati u vezi sa korišćenjem Usluga poput preuzimanja, instalacije ili upotrebe softvera, pa čak i ako dođe do brisanja sadržaja, informacija ili profila na bilo koji način, korišćenje Usluga od strane Korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa: a) softverske greške, u vezi sa softverom za pružanje Usluga; b) povredom prava trećih lica od strane Korisnika; c) neisporučivanjem podataka, pogrešnog isporučivanja podataka ili neautorizovanog pristupa isporuci podataka; d) defektima u softveru ili sadržaju, kao i distribuciji defekata kroz softver ili sadržaj; e) upotrebom ili zloupotrebom ličnog uređaja Korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju Korisnika. Jedini pravni lek za navedene slučajeve, jeste prestanak korišćenja Usluga.

 56. U maksimalnoj meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, nismo odgovorni Korisniku za bilo koju indirektnu, nenamernu, posledičnu, posebnu štetu ili gubitak ili izgubljenu dobit koja proizilazi iz ili je u vezi sa Uslugama ili ovim Opštim uslovima.

 57. Korisnik je izričito saglasan da oslobodi, obešteti, brani i zaštiti nas i naša povezana lica, akcionare, podružnice, filijale, službenike, direktore, zaposlene, agente i savetnike, od i protiv bilo kakvih i svih gubitaka, obaveza, potraživanja (uključujući i potraživanja bez sudskih presuda ili donešenih zlonamerno), zahteva, šteta ili troškova, uzroka radnji, sporova, postupaka, presuda, nagrada, izvršenja i založnih prava, uključujući takse i razumne troškove advokata koji se odnose na ili proističu iz upotrebe, instalacije ili preuzimanja i korišćenja Usluga od strane korisnika, ili kršenja ovih Opštih uslova od strane korisnika.

 58. Za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem Usluga, Korisnik se može obratiti našem Korisničkom servisu. GO4YU svim korisnicima Usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis. Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja), Korisničkom servisu prijavi smetnju.

 59. Podrška pri korišćenju Usluga Korisniku stoji na raspolaganju na e-mail adresi support@mtel.global ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika MTEL Homephone usluge i MTEL Calling usluge, kao i sa mobilnih i fiksnih telefonskih brojeva mreže Telekom Srbija a.d. Beograd), +49-231-992-176-00 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Nemačke), +41-435-777-000 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Švajcarske), +44-330-777-22-07 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Ujedinjenog Kraljevstva), +42-023-409-47-44 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Češke), +46-812-163-030 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Švedske), +33-188-59-97-73 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Francuske), +43-720-828-008 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), kao i putem Online Chat opcije na portalu www.mtel.global. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz MTEL 076 mreže.

 60. Ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju GO4YU proizvoda i/ili usluga, nazivu GO4YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje korisnik pošalje ka GO4YU kroz aplikaciju ili web portale, stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da GO4YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade korisniku ili drugim osobama.

 61. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno i mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU (Beč, Austrija).

 62. Ovi Opšti uslovi tumače se u skladu sa zakonima Austrije. Opšti uslovi ne ograničavaju vaša prava zaštite potrošača data u skladu sa važećim zakonima teritorije prebivališta Korisnika.

 63. U slučaju da se bilo koja odredba ovih Opštih uslova od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenljivost ostalih odredbi ovih Opštih uslova.

 64. Ovi Opšti uslovi imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane Korisnika odnosno klikom na box polje prilikom online kupovine.

 65. Poslednja verzija: 12.10.2020. godine